Хірургія - Березницький Я.С. - Підручник

Скачати безкоштовно підручник «Хірургія», Березницький Я.С.Год выпуска: 2007

Автор: Березницький Я.С.

Жанр: Хірургія

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Описание: Для забезпечення потреб суспільства у фахівцях високого рівня змінюється парадигма вищої освіти - «від навчання на все життя, до навчання через усе життя». І в цій проблемі базова медична освіта на етапах до - та післядипломної підготовки займає ведучі позиції в формуванні лікаря. Наріжним каменем освітнього процесу є система контролю теоретичних знань та практичних вмінь, які базуються на існуючих освітніх стандартах якості, та підручники, які містять матеріал, необхідний для якісного навчання.
Нинішній час знаменується інтенсифікацією та втіленням у навчальний процес нових технологій, основою яких є реформування освітнього процесу в Україні на принципах втілення кредитно-модульної системи навчання та використання системи керування якістю навчального процесу. І однією з важливих сторін цієї проблеми є необхідність у створенні підручників і навчальних посібників, що відповідають потребам використання саме при кредитно-модульній системі навчання і за своїм змістом відповідають цілям і завданням підготовки лікаря загальної практики.
Саме наявність змін в пріоритетах надання медичної допомоги - від стаціонарної до первинної, амбулаторної ланки, втілення в роботу хірургів стаціонар-заміщуючих та малоінвазивних технологій, запровадження в практичну діяльність охорони здоров'я інституту лікаря загальної практики, поставила перед вищою школою низку питань, які потребують змін у підготовці фахівців, в тому числі і з проблем хірургії.
У підготовці та формуванні лікаря загальної практики хірургія займає одну з провідних позицій. Це зумовлено тим, що хірургічна патологія, маючи нерідко прогресуючий і ускладнений перебіг, вимагає прийняття термінових тактичних рішень і надання невідкладної медичної допомоги. Виходячи із цього, лікар загальної практики зобов'язаний знати хірургічні захворювання в обсязі професійно орієнтованих завдань, до яких належить весь спектр дій по встановленню характеру (гострого або хронічного) хірургічного захворювання з визначенням пріоритетів на вибір місця та обсягу медичної допомоги в стаціонарних або амбулаторних умовах, а також принципи реабілітаційного лікування після хірургічних операцій.
З цією метою колектив авторів сформулював для себе ряд завдань, які втілились у створенні підручника «Хірургія» в трьох томах. Перший том призначено для студентів третього курсу, другий - для студентів 4-6 курсів, а третій - висвітлює питання базової підготовки лікарів-хірургів в інтернатурі. Всі три томи підручника пронизує єдина ідея - поступового накопичення знань та вмінь, з метою підготовки лікаря-фахівця з питань клінічної хірургії.
Чому ми визнали за необхідне створити такий підручник для студентів і в чому його відмінність від інших підручників за даним розділом хірургії?
По-перше: при втіленні у навчальний процес принципів керування якістю навчання, підручник є одним із базових елементів, які сприяють забезпеченню студентів комплексом теоретичних знань та технікою виконання практичних вмінь, необхідних для засвоєння. По-друге: при викладанні матеріалу у підручнику необхідно дотримуватись принципів використання лише того матеріалу, ефективність якого доведено на практиці.
Однак, щоб розпочати вивчення клінічної хірургії, необхідно засвоїти цілий ряд загальних питань, що стосуються проблем організації хірургічної допомоги, догляду за хворими, вивчити питання, що відносяться до таких основних симпто-мокомплексів хірургічної патології, як кровотеча, травма, опіки, рани та ранова інфекція, основи онкології, анестезіології і реаніматології, засвоїти та оволодіти клінічною трансфузіологією, а також питаннями обстеження хірургічного хворого. Все це вивчається в розділі «Загальна хірургія», цьому і присвячено запропонований підручник.
До підручника «Хірургія» включені всі необхідні розділи, що висвітлюють проблеми загальної хірургії в обсязі, необхідному для лікаря загальної практики. Крім того, всі розділи викладені за єдиною методикою і несуть у собі елементи керованого практично-орієнтованого навчання.
Редактори та авторський колектив із вдячністю приймуть всі можливі зауваження, побажання і пропозиції користувачів по подальшому вдосконаленню підручника «Хірургія».
Особливу вдячність автори висловлюють фірмам «ГлаксоСміт Кляйн», «Нікомед», «Натурфарма», «Гедеон Ріхтер» та «Серв'е» за підтримку у виданні підручника.
Підручник «Хірургія» розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III-IV рівнів акредитації.
Зміст підручника
«Хірургія»

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Загальні принципи організації хірургічної допомоги
 1. Загальні питання термінології та організації медичної допомоги
  • Амбулаторно-поліклінічна допомога
  • Стаціонарна допомога
  • Спеціалізована допомога (спеціалізовані хірургічні відділення і центри)
 2. Загальні питання, термінологія та періоди хірургічного лікування
  • Передопераційний період
  • Інтраопераційний період
  • Післяопераційний період
Догляд за хірургічним хворим
 1. Загальні принципи догляду за хворими
  • Загальний догляд за хворими
  • Методи введення лікарських препаратів
  • Постін'єкційні ускладнення
  • Застосування найпростіших лікувальних процедур
 2. Спеціальний догляд за оперованими хворими
  • Догляд за хворими після операцій на грудній клітці і її органах
  • Догляд за хворими після операцій на черевній порожнині і її органах
  • Догляд за хворими після урологічних операцій
  • Догляд за хворими після проктологічних операцій
  • Догляд за тяжкохворими та хворими, що агонують
Десмургія
 1. Десмургія, поняття про пов'язку, перев'язку і перев'язні засоби
  • Класифікація пов'язок
  • Бинт і його елементи, правила накладання бинтових пов'язок
  • Техніка накладання бинтових, косинкових, пращоподібних, клейових пов'язок і пов'язок із трубчасто-еластичних бинтів
   • Бинтові пов'язки
   • Косинкові пов'язки
   • Пращоподібні пов'язки
   • Клейові пов'язки
   • Лейкопластирні пов'язки
   • Пов'язки з використанням сітчасто-трубчастих бинтів
Асептика та антисептика
 1. Загальні положення і термінологія
 2. Основи сучасної асептики
 3. Основні шляхи поширення інфекції
  • Профілактика повітряно-краплинної інфекції
  • Профілактика контактної інфекції
  • Профілактика імплантаційної інфекції
  • Профілактика ендогенної інфекції
  • Профілактика госпітальної інфекції
  • Проблема ВІЛ-інфекції в хірургії
 4. Основи і види сучасної антисептики
  • Механічна антисептика
  • Фізична антисептика
  • Хімічна антисептика
  • Біологічна антисептика
Основи знеболення та інтенсивної терапії
 1. Знеболення: термінологія і загальні питання анестезіології
  • Термінальна (місцева) анестезія
  • Новокаїнові блокади
  • Загальне знеболення (наркоз)
   • Стадії і клініка наркозу
   • Ускладнення загальної анестезії
 2. Термінологія термінальних станів
  • Серцево-легенева і церебральна реанімація
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
Термінологія, діагностика і лікування кровотечі
 1. Загальні питання кровотечі та принципи її класифікування
  • Клініка гострої та хронічної кровотечі
  • Зупинка кровотечі
Рани та рановий процес
 1. Загальні поняття про рани і рановий процес
  • Види загоєння ран та фази перебігу ранового процесу
  • Принципи лікування ран
   • Лікування операційних ран
   • Лікування свіжоінфікованих ран
   • Лікування гнійних ран
Травматичні ушкодження
 1. Загальні поняття про травму, травматизм і принципи надання невідкладної допомоги потерпілим
 2. Основи транспортної іммобілізації
  • Ушкодження голови, обличчя і шиї
  • Ушкодження грудної клітки та її органів
  • Травми живота та органів черевної порожнини
  • Закриті ушкодження м'яких тканин
  • Ушкодження кісток і суглобів
  • Травматичний шок
  • Синдром тривалого стискання
Термічні, хімічні, електричні та радіаційні ураження
 1. Термічні опіки
 2. Хімічні опіки
 3. Ураження електричним струмом
 4. Радіаційні ураження
 5. Холодова травма
Некрози, нориці, виразки
 1. Некроз (місцева смерть)
 2. Нориці
 3. Виразки
Основи клінічної онкології
 1. Термінологія і класифікація новоутворень
 2. Загальна симптоматологія і діагностика новоутворень
КЛІНІЧНА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ
Загальні питання трансфузіології
 1. Донорство
Імунологічні основи гемотранефузії
 1. Поняття про групові антигени та антитіла крові
 2. Поняття про групу крові
Система групи крові АВО
 1. Визначення групової приналежності крові за системою АВО
  • Визначення групової приналежності крові стандартними сироватками (проста реакція)
  • Визначення групи крові цоліклонами (тест-реагентами) анти-А і анти-В
  • Визначення групи крові перехресним методом (подвійною реакцією)
 2. Помилки, що залежать від біологічних особливостей досліджуваної крові
Антигенна система резус-фактора
 1. Методи визначення резус-приналежності крові
 2. Помилки при визначенні резус-приналежності крові
Показання і протипоказання до переливання компонентів і препаратів крові
Методи переливання компонентів та препаратів крові
Техніка-переливання компонентів та препаратів крові

 1. Порядок дії лікаря при переливанні крові
 2. Обов'язкові дослідження при переливанні компонентів та препаратів крові
Сучасні підходи до гемотрансфузійної терапії
 1. Класифікація трансфузійних середовищ
 2. Компоненти крові
 3. Препарати крові
 4. Кровозамінні розчини
Реакції та ускладнення при переливанні компонентів і препаратів крові
 1. Ускладнення механічного характеру (порушення техніки переливання крові)
 2. Ускладнення реактивного характеру
  • Післятрансфузійні реакції
  • Післятрансфузійні ускладнення
   • Гемотрансфузійний (гемолітичний) шок
   • Синдром масивних гемотрансфузій
   • Цитратна інтоксикація
   • Калієва інтоксикація
 3. Перенесення збудників інфекції при переливанні компонентів та препаратів крові
ЗАПАЛЬНІ І ГНІЙНО-СЕПТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Загальні питання розвитку, діагностики та лікування запальних і гнійних захворювань
Гнійні захворювання шкіри та підшкірної клітковини
 1. Фурункул
 2. Карбункул
 3. Абсцес
 4. Флегмона
 5. Гідраденіт
 6. Бешиха
 7. Еризипелоїд
Гнійні захворювання лімфатичних судин і вузлів
 1. Лімфангіїт
 2. Лімфаденіт
Гнійно-запальні захворювання пальців і кисті
 1. Панарицій (гнійні процеси пальців кисті)
 2. Гнійні захворювання кисті
Запальні захворювання залозистих органів
 1. Мастит
 2. Паротит
Гнійні захворювання кісток і суглобів
Загальні питання розвитку, діагностики і лікування остеомієліту
 1. Гематогенний остеомієліт
 2. Післятравматичний остеомієліт
 3. Гнійні захворювання суглобів
 4. Гострий гнійний артрит
 5. Гострий гнійний бурсит
Анаеробна інфекція
 1. Клостридіальна хірургічна інфекція (газова гангрена)
 2. Неклостридіальна анаеробна хірургічна інфекція
Специфічна хірургічна інфекція
 1. Правець
 2. Сибірка
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО
Послідовність і методологія обстеження хірургічного хворого
 1. Скарги хворого
 2. Історія захворювання
 3. Історія життя пацієнта
 4. Оцінка загального стану хворого
Методика фізикального обстеження хворого
 1. Дослідження шкіри і видимих слизових оболонок
 2. Дослідження лімфатичних вузлів
 3. Дослідження м'язової системи і кістково-суглобового апарата
 4. Дослідження голови і обличчя
 5. Дослідження шиї
 6. Дослідження грудної клітки
 7. Дослідження органів дихання
 8. Дослідження серцево-судинної системи
 9. Дослідження живота
 10. Дослідження прямої кишки та періанальної ділянки
 11. Дослідження сечовидільної системи
 12. Дослідження нервової системи і психічного статусу
 13. Дослідження місцевого статусу
Додаткові методи обстеження хворого
 1. Лабораторні методи дослідження
 2. Інструментальні методи дослідження
  • Ендоскопічні методи дослідження
  • Ультразвукові методи дослідження
  • Рентгенологічні і радіологічні методи дослідження
  • Комп'ютерна томографія (КТ)
  • Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
  • Радіоізотопна діагностика
Документування стану обстеженого хворого
Додатки
Основні показники лабораторних методів дослідження
Клінічні завдання
Тести множинного вибору самоконтролю знань

скачати підручник: «Хірургія»
Хирургия
 • petya
 • 0

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Мы используем файлы cookie!
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Я согласен
Я не согласен
Подробнее...